Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky RECOMA, s.r.o. (ďalej „VOP“) platné od 28.5.2011


Obchodné informácie

RECOMA, s.r.o. Budovateľská 548/31, 927 01 Šaľa, Registrácia na OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vl.č.: 27549/T

 

Článok I.

 

Úvodné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok

1. RECOMA, s.r.o. je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, inštalácia a servis svetelných, nesvetelných reklám, informačných systémov a priestorovej grafiky.

 

2. Všetky právne vzťahy a nároky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti spoločnosti RECOMA, s.r.o. sa riadia Obchodným zákonníkom.

 

3. Spoločnosť RECOMA, s.r.o. podniká na základe živnostenského oprávnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, na základe zmluvy o dielo, v ktorej vystupuje ako zhotoviteľ diela (ďalej len ako „zhotoviteľ“).

 

4. Akákoľvek obchodná komunikácia so spoločnosťou RECOMA, s.r.o. musí byť vedená výlučne v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj komunikácia v elektronickej písomnej podobe.

 

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých zákazníkov spoločnosti RECOMA, s.r.o. v ďalšom texte vystupujúci ako objednávateľ diela (ďalej len ako „objednávateľ“)

 

Článok II.

 

Objednávka a vznik zmluvného vzťahu

1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo predkladá zhotoviteľ spolu s cenovou ponukou objednávateľovi. Ak zmluvné strany súhlasia, dôjde k jej uzatvoreniu a podpísaniu.

 

2. Zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom vzniká aj na základe schválenej cenovej ponuky zhotoviteľa objednávateľom a to na základe písomnej objednávky objednávateľa, ktorú potvrdí zhotoviteľ za takúto formu platí aj potvrdenie elektronickou formou (e-mailom).

 

3. Každý obchodný vzťah musí byť medzi zmluvnými stranami uzatvorený písomne ako aj prípadné dodatočné zmeny už dohodnutých podmienok zhotovenia diela, za takúto formu platí aj potvrdenie elektronickou formou (e-mailom).

 

4. Záväzky a vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to Obchodným zákonníkom.

 

5. Objednávateľ uzatvorením zmluvy súhlasí s využitím fotodokumentácie predmetu zmluvy na reklamné a propagacné účely zhotoviteľa.

 

6. Termíny v cenovej ponuke alebo zmluve o dielo, ktoré sa týkajú výroby a montáže diela sú pre zhotoviteľa orientačné a nie sú záväzné. Splnenie termínov je podmienené dodaním kvalitných grafických podkladov od objednávateľa vo vektorovom formáte, uhradením zálohovej platby standartne 50% z ceny diela, pripravením miesta inštalácie a vhodnými poveternostnými podmienkami na inštaláciu.

 

Článok III.

 

Cena a cenové podmienky

1. Cenová ponuka zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s výrobou a dodaním diela. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že v cenovej ponuke uviedol nesprávne údaje, je oprávnený korigovať cenovú ponuku o čom je povinný písomne informovatť objednávateľa.

 

2. Zhotoviteľ po prijatí a potvrdení objednávky zašle objednávateľovi predfaktúru na 50% z ceny diela ako preddavok, pokiaľ sa nedohodlo inak. Neuhradenie zálohovej faktúry má za následok nedodržanie dohodnutých termínov výroby a montáže, alebo odstúpenie od zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa.

 

3. Zostávajúcu čast ceny diela si zhotoviteľ fakturuje po dodaní diela ak nie je dohodnuté inak.

 

Článok IV.

 

Odovzdanie diela a vlastnícke práva

1. Zhotoviteľ pri dokončení diela oznámi objednávateľovi termín dodávky, alebo inštalácie diela ak nie je dohodnuté inak. Ak z vecných dôvodov nie je možné doržať zmluvný termín dodania diela, zhotoviteľ o tom bezodkladne písomne informuje objednávateľa a zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť si náhradný termín dodania alebo inštalácie diela.

 

2. Objednávateľ sám alebo prostredníctvom poverenej osoby je povinný si dielo riadne obhliadnuť a preveriť si celkový stav, kvalitu, kompletnosť a jeho funkčnosť. V prípade, že objednávateľ nemá výhrady k prevzatému dielu, podpíše bez výhrad protokol o odovzdaní diela.

 

3. V prípade, že objednávateľ má výhrady k prevzatému dielu, podpíše protokol o odovzdaní diela s popisom výhrad, a dohodne so zhotoviteľom termín odstránenia závad a zistených nedostatkov. Podpísaný preberací protokol s výhradami nemá vplyv na vystavenie a splatnosť faktúr za dielo. Nedostatky a vady diela má za povinnosť zhotoviteľ bezodkladne odstrániť na vlastné náklady .

....

4. Podpísaním preberacieho protokolu prechádza dielo do oprávnenej držby a užívania objednávateľa spolu so zodpovednosťou za prípadné škody ktoré môže predmetné dielo spôsobiť.

 

5. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela.

 

 

Článok V.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak cena diela nie je v plnom rozsahu zaplatená ani v dodatočne poskytnutej lehote nasledujúcej po lehote splatnosti riadne vystavenej faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a po písomnom upozornení objednávateľa má právo demontovať dodané dielo. Za tým účelom je objednávateľ povinný sprístupniť zhotoviteľovi svoje priestory, kde je nainštalované predmetné dielo.

 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na úhradu všetkých nákladov spojených s výrobou, montážou, demontážou a likvidáciou diela.

 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpit od zmluvy ak zhotoviteľ ani v dodatočne dohodnutom náhradnom termíne, bez zavinenia objednávateľa nedodal dielo riadne a včas podľa dohodnutých podmienok. V takom prípade má objednávateľ nárok na vrátenie zaplateného preddavku ceny diela, pričom nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla alebo mohla vzniknút v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas.

 

 

Článok VI.

 

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

 

 

Článok VII.

 

Záručné podmienky

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dodané dielo v zmysle platných zákonov Slovenskej Republiky a to v rozsahu 24. mesiacov od riadneho prevzatia diela objednávateľom, alebo poverenou osobou.

 

2. Zhotoviteľ sa zrieka zodpovednosti za spôsobené škody a vady vplyvom neodbornej manipulácie, alebo neodborným zásahom tretích strán. Tiež sa zrieka zodpovednosti za spôsobené škody a vady v prípade úmyselného poškodenia diela, alebo poškodenia z nedbanlivosti ako aj za prípady vyššej moci ako živelné udalosti.

 

                                                                                                   Článok VIII.

 

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať v  tajnosti informácie získané pri vzájomnej spolupráci, ktoré by mohly poškodiť druhú stranu, alebo priniesť zmluvnej strane, alebo tretím osobám neoprávnený prospech.


V Šali dňa 28.5.2011
 

Ľudovít Baranovič

Konateľ spoločnosti